steroid-các chất đồng hoá

Các steroid đồng hoá thường được sử dụng để tăng cường hoạt động thể chất và tăng cường phát triển khối cơ.