Tiêu hóa_nôn và buồn nôn

Tiêu hóa_nôn và buồn nôn là cảm giác khó chịu cần nôn, biểu hiện nhận thức về kích thích vào trung tâm nôn ở hành tủy ở đây là do rối loạn tiêu hóa gây ra